Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden NARROW CASTING BALKBRUG

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen uitgelegd als volgt:

a. Aanbieding: Elk prijsaanbod dat De infobrug doet door middel van publicatie in de Media.
b. Aanlevervoorwaarden: De voorwaarden waaraan iedere presentatie dient te voldoen om geplaatst te kunnen worden, welke voorwaarden verschillen per Medium en per Medium nader zijn gespecificeerd in onderhavige Algemene Voorwaarden.
c. Aanbieder presentatie: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meer presentaties in een Medium plaatst of wenst te plaatsen.
d. Publicatie: Iedere uiting die door de publiceerder in de Media wordt geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot ingezonden mededelingen, sponsoring en advertorials.
e. punblicatieorder: Elk verzoek van de Adverteerder aan De infobrug tot het aangaan van een overeenkomst.
f. Punblicatie-overeenkomst: Een Schriftelijke overeenkomst tussen De infobrug en de publiceerder met betrekking tot de plaatsing van één of meer publicaties.
g. Publicatie-ruimte: De vrije en beschikbare ruimte die is bestemd voor publiceren in de Media.
h. Publicatie-tarieven: De actuele tarieven die gelden voor publiceren in de diverse Media, zoals doorlopend gepubliceerd op , dan wel eventueel afwijkende tarieven zoals Schriftelijk overeengekomen met individuele publiceerders.
i. Algemene Voorwaarden publiceren: Deze Algemene Voorwaarden publiceren die van toepassing zijn op alle publicatie-overeenkomsten tussen De infobrug en de puibliceerder.
j. Audioboard: Een beeld- en/of geluidsfragment voor uitzending in de zendtijd van De infobrug.
k. De Infobrug: Stichting Infobrug, Den Kaat 4, Balkbrug
l. aanbieding: Een door infobrug, met het oog op een specifieke publiceerder, Schriftelijk gedaan aanbod.
m. Sluitingsdatum: De datum waarop de publicatie-ruimte voor een bepaald Medium uiterlijk dient te worden gereserveerd, teneinde plaatsing op de door publiceerder gewenste datum te kunnen realiseren.
n. Uiterste Aanleverdatum: De datum waarop de publicatie uiterlijk door De infobrug dient te zijn ontvangen, teneinde plaatsing op de door publiceerder gewenste datum te kunnen realiseren.
o. Uitzendschema: Een door De infobrug vervaardigd overzicht van de data en tijden waarop de publicatie zal worden uitgezonden.
p. Views: Het aantal keren dat de publicatie aan Bezoekers zal worden getoond zoals nader vastgelegd in de Advertentieovereenkomst.

Artikel 2. Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Infobrug, alsmede op alle publicatie-overeenkomsten die tussen Infobrug en een publiceerder gesloten worden, tenzij partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Algemene voorwaarden van de publiceerder, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Infobrug en de publiceerder en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende publicatie-overeenkomst.
4. Indien een publicatie-overeenkomst wordt gesloten door twee of meer publiceerders gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de publicatie-overeenkomst.
5. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Infobrug is de publiceerder niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de publicatie-overeenkomst aan derden over te dragen.
6. Infobrug is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden publiceren te wijzigen. Infobrug zal elke wijziging van de Algemene Voorwaarden publiceren bekend maken op www.infobrug.nl
. De gewijzigde Algemene Voorwaarden publiceren zijn van toepassing op publicatie overeenkomsten, en aanbiedingen die zijn gesloten dan wel gedaan vanaf de dag van publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden publiceren op www.infobrug.nl

Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen

1. Alle Aanbiedingen van Infobrug zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij in de Offerte anders is aangegeven.
2. Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een Aanbieding hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe publicaties orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een publicatie overeenkomst.

Artikel 4. Totstandkoming publicatie-overeenkomsten

1. Voor de totstandkoming van iedere publicatie-overeenkomst met betrekking tot één of meer publicatie-campagnes zal De publiceerder alle bijzonderheden van de beoogde publicatie campagne aan Infobrug verstrekken. Infobrug zal op basis van die bijzonderheden en de op dat moment beschikbare en vrije publicatie ruimte een aanbieding uitbrengen.
2. Infobrug behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geoffreerde publicatie ruimte aan derden te verkopen, zolang het aanbod niet Schriftelijk door De publiceerder is geaccepteerd en infobrug de acceptatie ontvangen heeft.
3. Iedere publicatie overeenkomst zal ingaan op de datum waarop deze door infobrug Schriftelijk aan De publiceerder wordt bevestigd, behoudens voor zover in die bevestiging uitdrukkelijk een andere ingangsdatum is vermeld. Indien de eerste dag van de publicatie campagne, door omstandigheden is gelegen voor de datum waarop de bevestiging door Infobrug wordt verstuurd wordt de publicatie overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de Sluitingsdatum, of indien voor het betreffende medium geen Sluitingsdatum van toepassing is, de Uiterste Aanleverdatum.
4. Indien vanwege urgentie of om een andere bijzondere reden de publicatie overeenkomst telefonisch wordt overeengekomen, zal Infobrug de publicatie overeenkomst per omgaande per e-mail aan De publiceerder bevestigen. Indien de publiceerder niet akkoord is met de door infobrug verstuurde bevestiging zal hij infobrug hiervan per ommegaande op de hoogte stellen. Indien publiceerder dit nalaat komt de publicatie overeenkomst tot stand na verloop van de termijn dat publiceerder redelijkerwijs, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, had kunnen reageren op de bevestiging.
5. Indien in een publicatie overeenkomst is bepaald dat een bepaald aantal publikaties zal worden afgenomen binnen de duur van die publicatie overeenkomst, is infobrug gerechtigd om bij expiratie van de duur van de Advertentieovereenkomst de niet afgenomen publicatie ruimte aan de publiceerder in rekening te brengen.
Additionele kostenvoortkomende uit wijzigingenkomen voor rekening van de publiceerder
6. Additionele kostenvoortkomende uit wijzigingenkomen voor rekening van de publiceerder

Artikel 5. Tarieven en kortingen

1. Publicatie overeenkomsten komen telkens tot stand op basis van het door Infobrug geoffreerde Publicatie tarief, en bij gebreke van een specifieke prijsvermelding op basis van de ten tijde van de plaatsing actuele Publicatie tarieven.
2. Infobrug stelt haar Advertentietarieven van tijd tot tijd opnieuw vast en publiceert deze op de website .
3. Alle Publicatie tarieven zijn inclusief het op dat moment geldende BTW-tarief en exclusief alle overige heffingen en andere te maken kosten, waaronder mede begrepen eventuele vervoers-, verpakkings-, verzend-, en administratiekosten.

Artikel 6. Facturering en betaling

1. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals aangegeven op de factuur.
2. Het is de publicerder niet toegestaan om de betalingen die uit deze Publicatie overeenkomst voortvloeien op te schorten, of te verrekenen met enige vordering die de publiceerder op enig moment mocht hebben op Infobrug.

Artikel 7. Vereisten aan de Advertentie en de Adverteerder

1. De Publicatie dient uiterlijk op de Uiterste Aanleverdatum te worden aangeleverd in goede staat en volledig in overeenstemming met de Aanlevervoorwaarden.
2. De toezending van de Publicatie aan Infobrug geschiedt voor rekening en risico van De publiceerder. Het risico terzake van de informatiedrager waarop de Publicatie wordt aangeleverd, komt voor rekening van Infobrug vanaf het tijdstip van ontvangst daarvan door Infobrug.

3. De publiceerder verbindt zich tegenover Infobrug om al datgene te doen of na te laten dat redelijkerwijze in haar vermogen ligt, om te voorkomen, dat de informatiedrager virussen of andere eigenschappen bezit, die de hard- en/of software van Infobrug zouden kunnen beschadigen. In het bijzonder zal De publiceerder haar netwerk doorlopend beveiligen met antivirus software die voldoet aan de laatste stand van de techniek.
4. publicatie dient in het algemeen volledig in overeenstemming te zijn met alle
vereisten die daaraan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld alsmede met de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld. In het bijzonder, maar niet limitatief, dient de Publicatie aan het onderstaande te voldoen:
a. Publicatie ruimte mag niet worden aangewend voor doeleinden die concurreren of strijdig zijn met de doeleinden van Infobrug, behoudens voor zover Infobrug daarmee vooraf uitdrukkelijk Schriftelijk heeft ingestemd.
b. De publicatie dient te voldoen aan de visie en doelstelling van Infobrug
c. De publiceerder wordt duidelijk en ondubbelzinnig geïdentificeerd in de Publicatie.
d. De Publicatie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van De publiceerder.
e. De Publicatie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als publicatie
f. Publicaties mogen niet in strijd zijn met de wettelijke reclame regels en dienen ook overigens volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code.
g. Publicaties met betrekking tot financiële diensten en producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM.
h. Publicaties mogen niet beledigend zijn voor het Koninklijk Huis of voor andere personen met lokale, landelijke of internationale bekendheid, noch ten aanzien van groepen van mensen met een specifiek gemeenschappelijk kenmerk.
i. De Publicatie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn.
j. De Publicatie dient te passen bij het professionele, zakelijke imago van Infobrug.
k. De Publicatie mag niet onbehoorlijk, haatdragend, opruiend, discriminerend, seksueel getint, schokkend, of aanstootgevend zijn, dan wel in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk als betamelijk wordt beschouwd.
5. De publiceerder garandeert Infobrug dat de inhoud van de Publicatie:
a. overeenstemt met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden publiceren;
b. het imago of andere belangen van Infobrug op geen enkele wijze schaadt.
6. De publiceerder garandeert Infobrug dat met de plaatsing van de Publicatie geen inbreuk wordt gemaakt op enige intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en De publiceerder staat er voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de Publicatie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, en tot het verstrekken van een gebruiksrecht daarop aan Infobrug om de Publicatie te plaatsen in de Media.
7. De publiceerder vrijwaart Infobrug van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verband houdend met de verbintenissen van De publiceerder op grond van dit artikel 8.
8. Infobrug zal iedere aanspraak van derden in verband hiermee onmiddellijk en Schriftelijk aan De publiceerder meedelen. De publiceerder zal Infobrug volledig schadeloos stellen terzake van aanspraken als bedoeld in dit artikellid.

Artikel 8. Plaatsing van de Advertentie en Infobrug

1. Infobrug verbindt zich in een Publicatie overeenkomst tot het plaatsen van de door De publiceerder tijdig en conform de Publicatie voorwaarden aangeleverde Publicatie op de wijze voorzien in deze Algemene Voorwaarden publiceren.
2. De overeengekomen plaatsingsdatum is slechts een indicatie en niet een fatale termijn, tenzij partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
3. Infobrug zal bij het plaatsen van de Advertentie, zorgvuldig te werk gaan. Bij gebleken defecten of ongeschiktheid van de informatiedrager waar de Publicatie op is aangeleverd, zal Infobrug De publiceerder onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. In dat geval zal De publiceerder per omgaande zorgen voor een nieuwe versie van de Publicatie.

4. Infobrug is te allen tijde gerechtigd om de Publicatie niet te plaatsen, indien:
a. deze naar haar mening in strijd is met het bepaalde in deze voorwaarden;
b. ingeval de desbetreffende Publicatie uimte benodigd is in verband met spoedeisende nieuwsberichten en/of ingezonden mededelingen, zoals rouwberichten, dan wel ingeval van storingen, dan wel indien de ruimte vanwege redactionele motieven voor andere doeleinden wordt aangewend;
c. de informatiedrager waarop de Publicatie wordt aangeleverd technisch defect of onbruikbaar is, of van slechte kwaliteit is;
d. er bij het plaatsen / uitzending van de Publicatie technische problemen optreden;
e. de Publicatie bij eerdere plaatsing aanleiding heeft gegeven van klachten van lezers, bezoekers en/of luisteraars van Infobrug.
f. de Publicatie naar haar oordeel niet past bij de aard en de omvang van de andere Publicaties in het betreffende programma of de editie van het Medium, de goede naam en kwaliteit van Infobrug.
5. Infobrug is bevoegd om naar eigen inzicht een reservering voor een Publicatie te weigeren, in te trekken of terug te trekken, indien de plaatsing van de Publicatie dan wel uitzending van de Commercial in strijd zou kunnen komen met de belangen van Infobrug dan wel de belangen van haar publiceerders. Daartoe is Infobrug eveneens gerechtigd indien de plaatsing van de Publicatie dan wel uitzending van de Publicatie in strijd zou zijn met maatschappelijke waarden en normen, de goede smaak en/of zeden en enige bepaling op grond van geldende wet- en regelgeving dan wel een op andere wijze Infobrug bindende bepaling. Infobrug is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
6. Infobrug is gerechtigd de Publicatie te bewaren en te archiveren voor de duur die haar goeddunkt.
7. Infobrug is niet verantwoordelijk voor de mate waarin de Publicatie campagne succesvol is, noch voor de mate waarin het beoogde publiek daadwerkelijk wordt bereikt, behoudens voor zover dit te wijten is aan de opzet of grove nalatigheid van Infobrug.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Infobrug is op generlei wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door derden.
2. Infobrug kan op generlei wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de publicatie

Artikel 10. Overmacht

1. Ingeval een partij diens prestaties die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, kan Infobrug hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 11. Reclamaties

1. Reclamaties dienen binnen veertien werkdagen na de plaatsingsdatum Schriftelijk door de publiceerder aan Infobrug te worden meegedeeld.
2. De nakoming van de Publicatie overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door Infobrug indien de publiceerder niet binnen de termijnen vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.
3. De publiceerder is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten in verband met enige reclamatie.

Artikel 12. Ontbinding en opschorting

1. Infobrug is gerechtigd de Publicatie overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief aan de andere partij te ontbinden of op te schorten zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien en zodra het faillissement van die andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken, de andere partij zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij, of de doorslaggevende zeggenschap in de onderneming in handen komt van een andere eigenaar.
2. De opsomming van de opschorting- en ontbindingsgronden in het eerste lid is niet limitatief en doet geen afbreuk aan andere in de wet vermelde opschorting- en ontbindingsgronden, noch aan enig ander recht dat Infobrug toekomt op grond van de wet.

Artikel 13. Privacy

1. De wijze waarop Infobrug omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van Adverteerders is opgenomen in de privacyverklaring, die op de Website(s) staat.
2. Infobrug zal privacygevoelige informatie niet misbruiken en of verstrekken aan derden.
3. Infobrug zal al het mogelijke doen om de privacy van de puibliceerder te beschermen

Artikel 14. Forum en rechtskeuze

1. Op deze Algemene Voorwaarden Advertenties en op de Advertentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 3 – SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR PUBLICEREN NARROW CASTING

Artikel 15. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk is aanvullend van toepassing in geval van publiceren op de Websites van Infobrug

Artikel 26. Aanlevervoorwaarden

1. De publiceerder verstrekt Infobrug voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijk, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking de plaatsing van de Publicatie en alle daarin vervatte rechten van intellectuele en/of industriële eigendom.
2. De Publicatie en de hyperlink naar de website van de publiceerder zullen uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen plaatsing door de publiceerder aan Infobrug te worden geleverd.

Artikel 23. Intellectuele eigendomsrechten

1. Eventuele vergoedingen te betalen aan BUMA/STEMRA en/of SENA, dan wel aan een overige derde en/of collectieve rechten organisatie die aanspraak kan maken op enige vergoeding uit hoofde van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, met betrekking tot het openbaar maken van de Publicatie, komen geheel voor rekening en risico van De publiceerder. De publiceerder staat er tegenover Infobrug voor in dat de in de Publicatie gebruikte muziek tijdig en correct bij de BUMA/STEMRA en/of SENA, dan wel de hiervoor bedoelde derde, wordt aangemeld en dat de door De publiceerder, terzake van de het gebruik van de muziek in de Publicatie verschuldigde bedragen tijdig en volledig aan de BUMA/STEMRA en/of SENA dan wel die derde worden voldaan.

X