Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Prestatieafspraken voor huurwoningmarkt 2021 in Hardenberg

Woningstichting Vechtdal Wonen, Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen, Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg zorgen ook in 2021 samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. Onlangs ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieafspraken voor 2021. Hierin staat wat de woonpartners in 2021 gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen.
Wethouder Martijn Breukelman: “In Hardenberg zorgen we voor de juiste woning voor de juiste doelgroep. Met Vechtdal Wonen en de huurdersorganisaties werken we al geruime tijd goed samen om onze ambities voor sociale huurwoningen te halen. Voor 2021 spreken we af hoeveel huurwoningen er gebouwd worden. Maar we kijken verder dan alleen het bouwen van woningen. Het gaat ook om duurzaamheid, levensloopbestendig bouwen en leefbaarheid in de wijken.”
Directeur-bestuurder Martijn Rink ondertekende de prestatieafspraken namens Vechtdal Wonen: “Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving. Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Met deze prestatieafspraken kunnen we de woon- en leefmogelijkheden in Hardenberg verbeteren.”

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De prestatieafspraken richten zich op de huurwoningmarkt en zijn een concrete vertaling van de ambities uit het Programma Wonen. Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg spreken af wat zij in 2021 gaan doen om deze ambities te halen. De prestatieafspraken zijn hiervoor de richtlijn. Er is ruimte om tussentijds aanpassingen of extra investeringen te doen als dat nodig is.
De partijen zetten zowel in op nieuwbouw als op het verbeteren van bestaande huurwoningen. Concreet bouwt Vechtdal Wonen in 2021 60 betaalbare nieuwbouwwoningen. De partijen onderzoeken of huurwoningen in 2021 versneld kunnen worden gebouwd. Ook in 2021 is er de nodige aandacht voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben.

Verduurzaming en leefbaarheid
In 2021 worden opnieuw 29 huurwoningen verduurzaamd. Voor 2021 wordt ingezet op een gemiddeld energielabel B voor alle huurwoningen. Dat zorgt mogelijk voor lagere woonlasten voor de huurders. Nieuwe woningen worden levensloopaanpasbaar gebouwd. Bestaande huurwoningen worden toegankelijker gemaakt als dat nodig is en beter levensloopaanpasbaar zodat ze geschikt zijn voor senioren of mindervaliden. Vechtdal Wonen richt zich niet alleen op woningen, maar ook op leefbaarheid in de buurten en het voorkomen of aanpakken van sociale problematiek in buurten. De samenwerking hierin met bewoners(organisaties) en andere partners hierin wordt in 2021 verder versterkt.

X